Dražby


V súčasnosti možno dražbu prezentovať ako najúčinnejší a najmenej nákladný spôsob vymoženia Vašej pohľadávky zabezpečenej záložným právom. Každý prípad má svoje určité špecifiká. Profesionálna realitná a dražobná spoločnosť, disponuje dostatočnými skúsenosťami, aby sme pre Vás vykonávali vysoko kvalitné a profesionálne služby v medziach zákona, a poradili si s každým problémom.

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti, určite ju chcete predať čo najvýhodnejšie. Ak nechcete predať lacno a ani nechcete prísť o potencionálnych kupcov, ideálnym riešením pre Vás sú DRAŽBY.

Dobrovoľné dražby predstavujú rýchle speňaženie majetku spôsobilého byť predmetom dražby v zmysle zákona. Jednou z výhod, ktoré táto forma speňaženia majetku ponúka je skutočnosť, že predmet dražby je možné dražiť za zákonom stanovených podmienok aj v prípade, ak ste záložným veriteľom a nemáte k dispozícii exekučný titul, t.j. právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu. Tým, že nie je potrebné absolvovať časovo a v niektorých prípadoch aj finančne náročné súdne konania, sa značne znižujú náklady záložného veriteľa a tiež sa urýchľuje a značne skracuje aj dĺžka času, za ktorý záložný veriteľ môže dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky zabezpečenej záložným právom. Zároveň je táto forma výhodná aj pre samotných záložcov, t.j. osoby, ktoré založia svoj majetok v prospech záložného veriteľa, pretože sa týmto spôsobom môžu vyhnúť poplatkom za spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Naša spoločnosť organizuje dražby na základe návrhu vlastníka, záložného veriteľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene vlastníka a nakladať s vecou, ktorá by mala byť predmetom dražby.

Sme jedna z mála spoločností ktorá nepožaduje preddavky na náklady dražby. Pri speňažovaní predmetov dobrovoľných dražieb kladieme dôraz na propagáciu a informovanosť. Naši klienti sú chránení okrem profesionality aj zákonným poistením zodpovednosti za škody spôsobenej výkonom činnosti.

V zmysle zákona 527/2002 je "dražba" verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, konanie na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie. Dobrovoľné dražby predstavujú veľmi rýchle speňaženie majetku na návrh vlastníka alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka.


Speňaženie majetku cestou dražby má aj svoje výhody:

 • rýchlosť - 60 dní od podpísania Zmluvy o vykonaní dražby,
 • náklady dražby sa hradia z výťažku dražby, tzn. že navrhovateľovi neviaznu peňažné prostriedky pri príprave dražby; účastníci sa nepodieľajú na ich úhrade,
 • priehľadnosť a transparentnosť celého dražobného procesu ,
 • neobmedzená účasť na dražbe (okrem zákonom stanovených výnimiek),
 • po uplynutí 3 mesiacov od vykonania dražby nie je možné dražbu napadnúť žalobou na neplatnosť a vlastníctvo nového majiteľa je nespochybniteľné,
 • ak je dražba zmarená, tzn. vydražiteľ nezaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, použije sa ním zložená dražobná zábezpeka na úhradu nákladov dražby.

 

Účastníci

Účastníkom dražby môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony a taktiež právnická osoba.

Účastníkom dražby nesmú byť  osoby, u ktorých to vylučuje priamo zákon o dobrovoľných dražbách prípadne osobitný predpis.

V prípade, že si nie ste istý či môžete byť účastníkom konkrétnej dražby radi Vám poradíme.

Viac si prečítajte v Zákon o dobrovoľných dražbách 527/2002 Z.z. ( 127kB).

 

Dobrovoľné dražby sú určené pre

Banky
Inštitút verejnej dražby je v súčasnosti pre banky najefektívnejším spôsobom uspokojovania pohľadávok. O tom svedčí fakt, že takmer všetky slovenské banky realizujú uspokojovanie pohľadávok prostredníctvom dobrovoľných dražieb, na čom sa naša spoločnosť aktívne podieľa.
Spoločenstvá vlastníkov

Máte problémy s neplatičmi ?

Neriešenie takejto situácie s neplatičmi spôsobuje, že za neplatičov v bytových domoch platia ostatní obyvatelia domu. V takomto prípade sa väčšinou používajú peniaze z fondu opráv, tie sa však podľa zákona musia po určitom čase do fondu vrátiť. Preto sa mnohým vlastníkom nezdá spravodlivé, že za neplatičov musí platiť zvyšok domu. Ak na účte domu nie sú iné peniaze, môže zhromaždenie vlastníkov rozhodnúť a zvýšiť príspevok do fondu opráv. Ako riešiť takúto vzniknutú situáciu?

Prostredníctvom inštitútu dobrovoľných dražieb môžu spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovia bytov účinne bojovať proti neplatičom . Zákon o dobrovoľných dražbách 527/2002 Z.z. umožňuje spoločenstvám vlastníkov bytov a správcom bytov veľmi efektívne, rýchlo a lacno vymáhať nedoplatky na nájomnom . Výška dlžnej sumy, po prekročení ktorej môže dôjsť k dražbe, nie je zákonom taxatívne určená. Na uskutočnenie dražby nie je potrebné súdne rozhodnutie, pretože sa môže realizovať na podnet spoločenstva vlastníkov ako záložné právo na byt neplatiča v prospech spoločenstva. Podľa §15, Z.z.182/1993 vzniká zo zákona ku každému bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech spoločenstva alebo ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Tým, že nie je potrebné absolvovať časovo a v niektorých prípadoch aj finančne náročné súdne konania, byt neplatiča je možné dražiť bez rozhodnutia súdu - exekučného titulu, čím sa značne znižujú náklady spoločenstva vlastníkov a tiež sa urýchľuje a značne skracuje aj dĺžka času, za ktorý spoločenstvo môže dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky zabezpečenej záložným právom k bytu neplatiča. Ďalšou výhodou je, že spoločenstvo nie je povinné poskytnúť náhradné ubytovanie . Zároveň je táto forma v porovnaní s exekúciou výhodná aj pre samotných neplatičov. V najčerstvejšom prípade z vydraženej sumy sa uhradí dlžná suma, náklady na dražbu, zvyšok dostáva dlžník bez náhrady na ďalšie ubytovanie.

Správcovia bytov

Máte problémy s neplatičmi a chcete vyriešiť svoje problémy čo najefektívnejšie, najrýchlejšie a najlacnejšie?

Správca bytov alebo spoločenstvo môžu postupovať aj klasickou cestou a to žalobou na súde, je to však zdĺhavý a drahý spôsob, ktorý trvá aj niekoľko rokov. Podľa dosiaľ uvádzajúcich údajov, je „Dražba“ - predaj neplatičovho bytu veľmi účinný a rýchli nástroj. Naproti tomu súdne konania sa vlečú aj niekoľko rokov a následná exekúcia je neporovnateľne drahšia a nevýhodnejšia.

Záložní veritelia

Máte aj Vy obchodných partnerov ktorí si neplatia svoje záväzky? Ak ste podnikateľom alebo spoločnosťou, máte možnosť vyriešiť to čo najefektívnejším, najrýchlejším a najlacnejším legálnym spôsobom.

Zabezpečili ste si Vašu pohľadávku záložným právom v prospech hnuteľnej, nehnuteľnej veci či podniku, alebo ste prosto záložným veriteľom a záložca si neplní zmluvné podmienky, v tom prípade je pre Vás inštitút dobrovoľnej dražby najefektívnejším, najrýchlejším a najlacnejším legálnym spôsobom ako vymôcť či predať túto pohľadávku.
Zákon o dobrovoľných dražbách 527 /2002 Z.z. umožňuje veľmi efektívny a transparentný predaj majetku záložcu dražbou v rámci výkonu záložného práva, pri minimalizácii nákladov s tým spojených. Pri dražbách nie je potrebné absolvovať časovo a v niektorých prípadoch aj finančne náročné súdne konania, založený objekt je možné dražiť bez rozhodnutia súdu - exekučného titulu, tým sa značne znižujú náklady záložného veriteľa, a tiež sa urýchľuje a značne skracuje aj dĺžka času, za ktorý môžete dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky zabezpečenej záložným právom. Ďalšou výhodou pre záložného veriteľa je fakt, že v prípade ak sa jedná o dražbu nehnuteľnosti nie je povinné poskytnúť dlžníkovi náhradné ubytovanie . V porovnaní so súdnym konaním, či exekúciou je to neporovnateľne kratší, lacnejší a transparentnejší spôsob.

Majitelia nehnuteľností

Ste majiteľ nehnuteľnosti, hnuteľnosti a chcete maximalizovať výnos z predaja ?

Prostredníctvom dobrovoľnej dražby v zmysle zákona 527/2002 Z.z. je "Dražba" verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, konanie na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie. Ako jedna z mála spoločností nepožadujeme preddavky na náklady dražby . Pri speňažovaní predmetov dobrovoľných dražieb kladieme dôraz na propagáciu a informovanosť prostredníctvom zmluvných lokálnych alebo celoslovenských médií, elektronických médií. Dobré skúsenosti máme s vyhľadávaním primerane vhodných potencionálnych účastníkov dražby z vlastnej databázy solventných klientov, fyzických či právnických osôb osobným kontaktom či písomnou ponukou. Naši klienti sú chránení okrem profesionality aj zákonným poistením zodpovednosti za škody spôsobenej výkonom činnosti.

Štátne, verejné inštitúcie

Ste verejnou či štátnou inštitúciou a mali by ste záujem predať svoj majetok s minimálnymi nákladmi a s maximálnym výnosom z predaja ?

Predaj prostredníctvom dobrovoľnej dražby v zmysle zákona 527/2002 Z.z. je "Dražba" verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, konanie na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie. Ako jedna z mála spoločností nepožadujeme preddavky na náklady dražby . Pri speňažovaní predmetov dobrovoľných dražieb kladieme dôraz na propagáciu a informovanosť prostredníctvom zmluvných lokálnych alebo celoslovenských médií, elektronických médií. Naši klienti sú chránení okrem profesionality aj zákonným poistením zodpovednosti za škody spôsobenej výkonom činnosti.

Dobrovoľné dražby predstavujú veľmi rýchle speňaženie majetku na návrh vlastníka alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka. Speňaženie majetku cestou dražby má tieto výhody:

 • rýchlosť - 60 dní od podpísania Zmluvy o vykonaní dražby,
 • náklady dražby sa hradia z výťažku dražby, tzn. že navrhovateľovi neviaznu peňažné prostriedky pri príprave dražby; účastníci sa nepodieľajú na ich úhrade,
 • priehľadnosť a transparentnosť celého dražobného procesu ,
 • neobmedzená účasť na dražbe (okrem zákonom stanovených výnimiek),
 • po uplynutí 3 mesiacov od vykonania dražby nie je možné dražbu napadnúť žalobou na neplatnosť a vlastníctvo nového majiteľa je nespochybniteľné,

ak je dražba zmarená, tzn. vydražiteľ nezaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, použije sa ním zložená dražobná zábezpeka na úhradu nákladov dražby.

MAHUT s. r. o.
Škultétyho 1880/7
Trebišov 075 01

Mobil: 0915 374 134
Pevná linka: 056 333 71 03

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.mahut.sk